Voor u ligt het beleidsplan van de Reünisten van De Landbouwers Vereniging “Nji Sri” (RDLV), waarin opgenomen de vereniging van Oud-Corpsleden (VOC). Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen-activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen.

Het plan is mede opgesteld om te voldoen aan de eisen van een ANBI en zal periodiek worden geactualiseerd.

Het bestuur van de RDLV,

Boudewijn van Elzakker, Voorzitter, 1 juni 2014

 

 

Inhoud

1. Identiteit

2. Missie en Doelstellingen

 • Missie
 • Doelstellingen

3. Organisatiestructuur

 • De RDLV
 • Het SSF
 • Organisatie

4. Financieel beleid

 • Algemeen
 • Doelen 2014-2016
 • Bezoldiging bestuur

 

 

1. Identiteit

De Reünisten van De Landbouwers Vereniging “Nji Sri”, waarin opgenomen de vereniging van Oud-Corpsleden heeft een rijk historisch verenigingsverleden. Leden van de RDLV Nji- Sri zijn oud-leden van de DLV Nji-Sri, een studentenvereniging van oudsher verbonden aan het middelbaar en hoger tropisch landbouwonderwijs in Nederland. De DLV is voortgekomen uit diverse studentenverenigingen en ook de RDLV heeft haar voorgangers. Op 11 november 1950 werd de RDLV opgericht als Reünisten Deventer Landbouw Corps Nji-Sri, welke in 1973 fuseerde met de Reünisten Deventer Landbouwersvereniging, in 1978 werd de Vereniging Oud-Corpsleden opgenomen. De oorsprong van al die verenigingen ligt in het tropisch landbouwonderwijs. 

In 1904 begonnen tropische landbouw studenten in Wageningen samen te komen in de sociëteit Nji Sri. Daarmee splitsen zij zich af van de sociëteit voor studenten in Wageningen, Ceres – die vooral bevolkt werd door studenten in de Nederlandse landbouw. In 1912 verhuisde de toenmalige opleiding naar Deventer. De Rijks Hogere Landbouwschool aan de Brinkgreverweg in Deventer werd op 16 september 1912 geopend door prins Hendrik onder de naam Middelbare Koloniale Landbouwschool. In het verleden kwamen veel studenten uit het toenmalig Nederlands Indië en gingen veel studenten van wat ook wel het Deventer Suikerschooltje werd genoemd naar het huidige Indonesië om daar in de landbouw, in de cultuurondernemingen actief te worden. Na de onafhankelijkheid van Indonesië werd de hele wereld hun werkterrein. In 2006 verhuisde de inmiddels sterk geëvolueerde opleiding terug naar Wageningen. De naam werd gewijzigd van Reünisten der Deventer Landbouwers Vereniging Nji Sri naar Reünisten van De Landbouwers Vereniging Nji Sri

Omdat men bij het begin van de studie al wist dat men over heel de wereld zou uitzwerven, omdat de ouders vaak in het buitenland verbleven, omdat je elkaar in de tropen meer nodig hebt dan in Nederland, ontstond er tijdens de studententijd een hechte band, die na de studie onderhouden werd middels het lidmaatschap van de RDLV. Veel leden van de RDLV hebben een internationale baan, niet altijd meer in de primaire (tropische) landbouw, maar wel vaak in de agribusiness. 

Het belangrijkste kenmerk van de RDLV is dat al deze oud-studenten ooit dezelfde studentevereniging(en) deelden. Dit schept een band, die na zo veel tijd nog steeds de kern is van de RDLV.

 

2. Missie en Doelstellingen 

Missie

De missie die het bestuur van de RDLV geformuleerd heeft is gebaseerd op vier punten, te weten ons werkterrein, ons bestaansrecht, onze betekenis voor belanghebbenden en onze normen, waarden en overtuigingen.

Missie:

De RDLV is een vereniging voor voormalige DLV leden, die oude en nieuwe reünisten en studenten wil verbinden, door gebruik te kunnen maken van een uitgebreid en deskundig wereldwijd netwerk, het levendig houden van tradities en het organiseren van gezamenlijke activiteiten, ongeacht het geslacht, de geaardheid, de leeftijd of het geloof van een persoon. 

Doelstellingen 

De doelen die het RDLV bestuur gesteld heeft, kunnen als volgt, in willekeurige volgorde, worden geformuleerd:

 • Het up tot date houden van het ledenbestand én het bijhouden van het bestand van studenten die ooit lid zijn geweest van de DLV Nji Sri, maar geen lid zijn (geworden) van de RDLV, het zogenaamde netwerkboek;
 • Het stimuleren van een rijk studentenleven binnen de DLV Nji Sri, waaruit na schoolverlating de RDLV haar leden kan rekruteren, dit vooral door de Stichting Sociëteit Fonds;
 • Het vergroten van het ledenbestand van de RDLV, door niet leden te laten benaderen door, voor dit doel aangestelde, ambassadeurs, afkomstig uit de gelederen van de RDLV;
 • Zorgen voor informatie uitwisseling tussen en aan reünisten en schoolgaande leden, middels de uitgave van een 6 x per jaar verschijnend gezamenlijk verenigingsorgaan ‘Orang Peladang’;
 • Het onderhouden van een website, die toegankelijk is voor iedereen maar met bescherming van persoonsgegevens;
 • Het ondersteunen van nationale en internationale Kumpulans (bijeenkomsten), zodat reünisten en leden van de DLV waar ter wereld de band die bindt kunnen blijven uitdragen;
 • Het organiseren van lustra, om eens in de vijf jaar zoveel mogelijk reünisten in de gelegenheid te stellen oude vrienden te ontmoeten en om te kunnen netwerken;
 • Het bijhouden van een archief van DLV, RDLV en haar voorgangers;
 • Het houden van een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering om beleidslijnen af te stemmen met de leden;
 • Een betekenisvolle rol vervullen in het contact met de opleidingsinstituten, waar de DLV de huidige leden van betrekt, zodat hiermee de continuïteit en het bestaansrecht gewaarborgd is van de DLV en daarmee ook de RDLV;
 • Het ondersteunen van de opleidingen, door te stimuleren dat reünisten gastcolleges geven, in werkveldadviescommissies zitting nemen, lezingen geven aan studieverenigingen, dan wel beschikbaar zijn als referent bij bijvoorbeeld open dagen of de ‘Management games’ en andere activiteiten, georganiseerd door de opleidingsinstellingen;
 • Het gedeeltelijk functioneren als een van de alumniverenigingen van de Hogeschool vHL;
 • Het stimuleren dat leden van de RDLV stage plekken beschikbaar stellen voor schoolgaande leden, dat schoolgaande leden reünisten bezoeken in den vreemde, dat reünisten wanneer nodig studenten en elkaar ondersteunen bij problemen in het buitenland;
 • De voortschrijdende ontwikkelingen van de huidige tijd in te passen in de organisatie van de RDLV, waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijd en de bereidheid van alle reünisten;
 • Het beschikbaar stellen van budget ter ondersteuning van reiskosten te maken door reünisten die een beroep doen op het zogenaamde Lex Wybenga fonds, om zo in staat gesteld te worden oude vrienden te kunnen ontmoeten;
 • Versterking van het vermogen door het aantrekkelijk maken van het doen van schenkingen of maken van erfstellingen. 

 

3. Organisatiestructuur

De RDLV 

Het bestuur van de RDLV Nji-Sri bestaat uit leden die vrijwillig de functie van Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Vicevoorzitter op zich nemen. Daarnaast zijn er ook de functies Commissaris en Webmaster. Het hele bestuur is het dagelijks bestuur van de RDLV. 

De Orang Peladang, het orgaan van de DLV en RDLV, staat onder leiding van een redactie commissie bestaande uit reünisten en schoolgaande leden. Op het moment is de Secretaris van de RDLV tevens hoofdredacteur van de Orang Peladang, maar dit kan een andere persoon zijn. 

Naast het permanente bestuur van de RDLV zijn er (tijdelijke) commissies die worden ingesteld, te weten een Lustrumcommissie en een Kascontrole commissie. Deze commissies worden ook weer gevormd uit leden die zich hiervoor vrijwillig hebben aangemeld. 

Het SSF

De Stichting Sociëteit Fonds is een aparte Stichting met als enig doel het in stand houden van een accommodatie (sociëteit) voor huidige schoolgaande studenten, die lid zijn van “De Landbouwersvereniging Nji Sri” (DLV Nji Sri). Hiermee wordt bewerkstelligd dat er vanuit de DLV Nji Sri altijd nieuwe aanwas van afgestudeerde studenten is voor de RDLV. De band die bindt is hiermee gewaarborgd en de continuïteit van de RDLV verzekerd. 

Het SSF bestuur bestaat uit reünisten die lid zijn van de RDLV. Het bestuur benoemt haar eigen leden, welk besluit bekrachtigd wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de RDLV. Elk jaar legt het SSF rekenschap af van haar activiteiten en financiën aan dezelfde ALV. Het SSF wordt gedeeltelijk gefinancierd door een bijdrage per lid van de RDLV, De exploitatie van de sociëteit wordt echter grotendeels gefinancierd door de DLV, de studenten zelf.

Organisatie

Het huidige bestuur van de Reünisten van De Landbouwers Vereniging “Nji Sri”, waarin opgenomen de Vereniging van Oud-Corpsleden wordt gevormd door: 

Voorzitter: B.J. (Boudewijn) van Elzakker;

Vicevoorzitter: A.J. (Adriaan) van Dorth tot Medler;

Secretaris: A.C. (Kees) de Wijn;

Penningmeester: R. (Roelof) ten Broeke;

Commissaris: M.C. (Coen) Schippers;

Webmaster: A.K. (Annika) Brinker.

 

4. Financieel beleid 

Algemeen

Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Jaarlijks wordt door het bestuur van de RDLV Nji-Sri rekening en verantwoording afgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Hiertoe wordt een balans en een staat van baten en lasten opgesteld.

Om de verenigingsactiviteiten te kunnen bekostigen dragen de leden contributie af. Voor specifieke activiteiten worden vaak sponsoren geworven, binnen en buiten het eigen ledenbestand. Adverteerders helpen de kosten van het verenigingsorgaan te drukken.

Daarnaast bestaan de geldmiddelen uit bijdragen of giften van begunstigers, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere op wettige wijze verkregen baten.

Bij opheffing van de vereniging zullen overtollige middelen beschikbaar worden gesteld aan een vergelijkbare vereniging. 

Doelen 2014-2016 

Voor 2014 is een begroting opgesteld om aan te geven waar de geldmiddelen aan besteed zullen gaan worden. Dit betreffen de noodzakelijke gangbare uitgaven van de vereniging. In 2015 staat een lustrumgala gepland vanwege het 13e lustrum van de RDLV. Hiervoor is een voorziening getroffen die beschikbaar zal worden gesteld aan de Lustrum Commissie. Er zullen in alle redelijkheid middelen vrijgemaakt worden om de ambassadeurs te ondersteunen bij het werven van nieuwe leden. De doelstelling is om extra financiële middelen te verkrijgen door het vergemakkelijken van het doen van periodieke giften aan de RDLV of het SSF. Op langere termijn kunnen extra middelen verkregen worden door erfstellingen en legaten. Het RDLV bestuur zal hier de komende beleidsperiode (veel) aandacht aan schenken.

Bezoldiging bestuur

De leden van het bestuur genieten als zodanig géén salaris, in welke vorm dan ook. De bestuursleden hebben slechts recht op vergoeding van reis- en verblijfskosten. Het bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid, werkzaamheden in het belang van de vereniging laten verrichten door personen, die daarvoor een vergoeding zullen ontvangen.